Over BelOrta

Vragen

Verantwoord omgaan met mensen, de planeet en het product is belangrijk in alles wat BelOrta onderneemt. Door ons doorgedreven afvalbeheer, duurzame investeringen op onze sites en het stimuleren van voedingsspaarzaamheid dragen we zorg voor onze planeet. BelOrta heeft ook oog voor de mensen door haar aandacht voor verkeersveiligheid en haar betrokkenheid bij de sociale economie. Onze focus op duurzaamheid uit zich tevens op het niveau van de productie door onze niet-aflatende aandacht voor biodiversiteit, continue kwaliteitsverbetering en door het feit dat we een korte keten vormen als coöperatie.

We werken niet alleen zelf op een duurzame manier, we stimuleren ook onze telers om duurzaam te ondernemen. Samen blijven we werken aan het verduurzamen van de keten van groenten en fruit. Zowel BelOrta, onze producenten als leveranciers zijn toegewijd tot lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen.

De telers van BelOrta maken hun producten zelf klaar om naar de veiling te voeren en ze er – zo vers mogelijk af te leveren. ’s Middags of in de vroege ochtend voeren de telers hun producten aan. Ze hebben die producten zelf gekeurd op vorm, kwaliteit, gewicht en grootte. Op elke kist brengt de teler een sticker aan met de kwaliteitscode: zo kan het product op elk pallet worden geïdentificeerd. De kwaliteitscode komt overeen met één welbepaald uniform kwaliteitsblok. Via steekproeven controleren de keurmeesters van BelOrta de producten op versheid, voedselveiligheid, traceerbaarheid, verpakking, sortering, …

Hoewel de producten niet lang op de veiling blijven, bewaart BelOrta ze in ideale omstandigheden: temperatuur en luchtvochtigheid zijn afgestemd op de verschillende producten. Het product blijft minder dan één etmaal in de koelcel. Het wordt verkocht terwijl het nog in de koelcel is. De bewaaromstandigheden zijn ideaal, met speciale aandacht voor hygiëne, voedselveiligheid en traceerbaarheid.

Al onze producten voldoen aan strikte keurmerken waar kwaliteit een belangrijk onderdeel van is. Voor het fruit is dit Eburon, voor groenten Flandria. Verder voldoen al onze producten aan de lastenboeken GlobalGap en Vegaplan. Die staan niet alleen voor voedselveiligheid, maar ook voor milieubewustzijn. De naleving ervan wordt op de productiebedrijven extern geaudit.  

Een teler die groenten of fruit wenst aan te leveren bij BelOrta moet toetreden als aandeelhouder en hiervoor een bepaalde inschrijvingsprocedure volgen:

 1. Het lidmaatschap dient schriftelijk aangevraagd te worden (a.d.h.v. een officieel aanvraagdocument) en gericht aan de raad van bestuur van BelOrta.
 2. De volgende gegevens dienen hierbij te worden verstrekt:
  • inschrijvingsbewijs van BTW en/of Ondernemingsnummer;
  • gegevens over identiteit aan de hand van identiteitskaart;
  • voor vennootschappen: statuten toevoegen (officiële vertegenwoordiger = 1 of meerdere zaakvoerders);
  • bankrekening;
  • invullen en ondertekenen van areaalenquête.
 3. Voorwaarden om toe te treden:
  • Professioneel voortbrenger zijn van land- en tuinbouwproducten;
  • Meerderjarig zijn (18 j.) of meerderjarig verklaard door ontvoogding (attest bijvoegen) of door huwelijk (trouwboekje);
  • Geen lid zijn bij een andere veiling (= uniek lidmaatschap).
 4. De kandidaat-producent dient te worden aanvaard door de raad van bestuur van BelOrta.
 5. Verplichtingen, te voldoen bij aanvaarding:
  • Vijf aandelen van € 25,00 onderschrijven : tijdens de statutaire jaarvergadering kunnen de aandeelhouders een dividend op het kapitaal toekennen, in het verleden werd steeds 6% dividend toegekend (= het maximum toegestane dividend voor coöperatieve vennootschappen, erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie);
  • Voldoen aan de statutaire leverplicht (alle tuinbouwproducten, groente of fruit, voorbestemd voor verkoop uitsluitend verhandelen via Belorta);
  • Voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de statuten, het huishoudelijk reglement of beslissingen van de raad van bestuur en de Algemene Vergadering;
  • Rekening houden met de specifieke eisen en beslissingen per product.
 1. Invullen en ondertekenen van het inschrijvingsformulier van BelOrta.
 2. Het voorzien van een ‘op eerste verzoek opvraagbare’ bankgarantie ter dekking van de aankopen van 2 weken. Aanvullend wordt gewerkt met kredietverzekering
 3. De kandidaat-klant wordt gescreend door de directie en voorgelegd aan de Raad van Bestuur voor definitieve acceptatie.

Betalingsvoorwaarden : De aankopen van week X (facturatie 3 maal per week op maandag, woensdag, vrijdag) dienen betaald te zijn op dinsdag van week X +2 (betaald op rekening van de BelOrta). De facturen worden driemaal per week elektronisch doorgestuurd.

Specifiek voor buitenlandse klanten wordt gevraagd om te voldoen aan de hiernavolgende formaliteiten in het kader van de BTW-wetgeving op de intracommunautaire leveringen:

 • Maandelijks wordt een bestemmingsdocument toegestuurd ter bevestiging dat de aankopen zijn ingeboekt als intracommunautaire verwerving. Het document dient volledig ingevuld en ondertekend te worden teruggestuurd.

 

 • Bij de facturatie wordt een bedrag aangerekend als pandstelling voor een bedrag gelijk aan de BTW die verschuldigd is bij nationale aankopen tot zekerheid van de BTW-aansprakelijkheid van de BelOrta als leverancier inzake intracommunautaire leveringen. Het pand wordt maandelijks teruggestort na ontvangst van het ingevulde en ondertekende bestemmingsdocument.

De veiling is in handen van de producenten. Wie actief groenten en fruit produceert, kan – voor een beperkte inbreng – aandeelhouder worden van de veiling. Vanaf dat moment is de producent een vennoot en kan hij/zij op de veiling aanleveren. Meer nog: producenten zijn dan zelfs verplicht hun volledige productie op de veiling te leveren, de zogenaamde veilplicht. Driejaarlijks verkiezen de actieve producenten een Raad van Bestuur van actieve tuinders. Zij duiden een directeur en een directieploeg aan: die ploeg stelt de kaderleden, bedienden en arbeiders aan.