Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden: BelOrta cvba - BTW BE 0848.973.395 RPR Mechelen

 

uitgavedatum: 25/05/2018

 

1. Algemeen

1.1. Onverminderd de toepasselijkheid van schriftelijk toe te stane bijzondere voorwaarden die voorrang hebben op onderhavige algemene voorwaarden, zijn laatstgenoemde van toepassing behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen afwijkingen en bij voorrang op voorwaarden opgenomen in alle latere documenten van klanten van de veiling.

1.2. Door op de veiling te kopen aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden en verzaakt hij uitdrukkelijk aan zijn algemene voorwaarden. Het feit dat deze algemene voorwaarden niet in de werkelijke moedertaal van de koper zijn gesteld doet hieraan geen afbreuk.

1.3. De nietigverklaring door de rechtbank van één van hierna volgende bedingen doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

2. Totstandkoming

2.1. Handelstransacties binnen de veiling zijn enkel toegelaten voor producten die afkomstig zijn van de veiling.

2.2. Alle aankopen zullen uitsluitend gebeuren na toekenning van een kopernummer. De klant-koper koopt op het nummer en op de plaats hem door de directie van de veiling meegedeeld en aangeduid. Hij mag zonder toelating van de directie geen waren kopen of verkopen op een ander nummer of op een andere plaats, ook niet op het veilingterrein of in de loodsen, Bij de klokafdruk wordt het identificatienummer getoond en geregistreerd op alle documenten. Dit is een voldoende bewijs voor de totstandkoming van de koop. De veiling draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele misbruiken van het nummer en/of badge.

2.3. De pro-forma afgeleverde documenten zijn enkel ten titel van informatie en kunnen geen bewijs vormen tegen definitieve documenten.

2.4. De verkoopdagen en -uren, evenals mogelijke wijzigingen, worden tijdig bekendgemaakt.

2.5. De GLOBAL-GAP-nummer (GGN) en de GLOBAL-GAP-status van de betreffende producent(en) worden niet steeds vermeld op de handelsdocumenten. Indien producten in de kwaliteitsomschrijving aangeduid staan met ‘EG’, ‘FG’ of ‘GG’, is de status van deze producten gegarandeerd GLOBAL-GAP-gecertificeerd.

 

3. Levering - Aanvaarding

3.1. De waren zijn geleverd en aanvaard bij het neerzetten van de goederen in de laadzones en/of op de laadkaaien van de veiling waardoor meteen elk risico overgaat op de koper. Zelfs franco FOB of CIF verzonden, reizen de waren op risico van de koper. Bij de aflevering van de waren door de producent zal de koper of zijn afgevaardigde aanwezig zijn aan de wagen om de waren in ontvangst te nemen en ze na te kijken voor wat betreft de kwaliteit, hoeveelheden en prijs. De koper of zijn afgevaardigde zal het afleveringsbewijs voorgelegd door de producent tekenen voor akkoord. In geval de waren niet voldoen aan het gekochte staal, zal hij onmiddellijk klacht indienen bij de keurder of bij de directie, Na ondertekening van het borderel door de koper of zijn afgevaardigde, of bij afwezigheid van dezen, door een personeelslid van de veiling, of na het opladen van de gekochte waren, worden geen klachten meer aanvaard.

3.2. De veiling is niet aansprakelijk voor storingen die zich voordoen bij de levering ten gevolge van omstandigheden die worden beschouwd als overmacht zoals algemene of gedeeltelijke werkstakingen, lock-out, onlusten, ongevallen, machinebreuk, overstromingen, enz... Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.

 

4. Betalingen

4.1. Alle betalingen geschieden in euro of in de munt voorzien in de overeenkomst. Eventuele kosten verbonden aan de aankopen worden gefactureerd volgens het tarief vermeld op de factuur.

4.2. Mits de koper in een afzonderlijk document aangeeft dat de goederen bestemd zijn voor grensoverschrijdende leveringen worden zij gefactureerd met vrijstelling van BTW op voorwaarde dat de koper alle medewerking verleent voor het bewijs van deze levering en onder voorbehoud dat dit door de BTW-administratie wordt aanvaard. Bij gebreke hiervan behoudt de veiling zich het recht voor om de BTW aan de koper te factureren.

4.3. De factuur is betaalbaar op de zetel van de veiling. Er wordt daarvan niet afgeweken wanneer de veiling wissels op kopers trekt of effecten in betaling ontvangt.

4.4. Behoudens andersluidende overeenkomst of vermelding op factuur zijn onze facturen onmiddellijk bij hun ontvangst contant betaalbaar. Zij zullen vanaf hun vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een wekelijkse intrest opbrengen van 0,20 % op het volledige verschuldigde bedrag, waarbij iedere begonnen week voor een volledige wordt aangerekend.

4.5. Bovendien wordt in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag en na vergeefse ingebrekestelling ten titel van forfaitaire en onverminderde schadevergoeding wegens de administratieve en invorderingskosten, het schuldsaldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15 % met een minimum van 70 euro en een maximum van 1.500 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, onverminderd hogere schadevergoeding waarvan de veiling het bewijs voorbehoudt.

4.6. In geval van niet betaling op de vervaldag van uitstaande vorderingen behoudt de veiling zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van iedere openstaande vordering op de debiteur en ieder order of lopend contract te annuleren of minstens op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd. Dit recht geldt zelfs wanneer de koper de opgeschorte levering reeds heeft betaald.

 

5. Schuldvergelijking

De veiling heeft steeds het recht om schuldvorderingen tegenover de koper te compenseren met eventuele vorderingen van de koper ten hare opzichte. Behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de veiling kan de koper evenwel geen enkele schuldvergelijking inroepen, welke ook de rechten of vorderingen zijn op basis waarvan de koper schuldvergelijking wil doen gelden.

 

6. Waarborg - Klachten

6,1. Alle goederen zijn vooraf gekeurd. De geldende voorschriften en normen voor de keuring zijn ter inzage bij de veiling. De goederen dienen voor de totstandkoming van de koop nagezien te worden door de koper. Door de totstandkoming van de koop aanvaardt de koper eveneens de keuring.

6.2. Voor gebreken die betrekking hebben op de geleverde kwaliteit, hoeveelheid en prijs zal de veiling niet meer kunnen aangesproken worden nadat de goederen geleverd werden zoals in deze voorwaarden bepaald.

6.3. Klachten voor zichtbare gebreken zijn slechts ontvankelijk tot op het ogenblik van het verlaten van de laadbruggen of loodsen.

6.4. Klachten nopens verborgen gebreken worden slechts aanvaard voor zover zij binnen de 48 uur na de vaststelling van dit gebrek, schriftelijk worden meegedeeld aan de veiling en voor zover de goederen op een normale manier werden verhandeld en gestockeerd tot op het ogenblik dat een tegensprekelijke controle van de klacht kan gebeuren.

6.5. Bij klachten moet op straffe van ontvankelijkheid steeds opgave worden gedaan van het producentnummer zoals vermeld op het inpak- of verpakkingsmateriaal samen met de reden van de klacht en de datum van aankoop.

6.6. De waarborg van de veiling behelst enkel de vervanging van de aangekochte goederen door ter beschikkingstelling op de veiling binnen een korte termijn van eenzelfde hoeveelheid en kwaliteit. In geen geval behelst de waarborg van de veiling de teruggave van de prijs. De veiling kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse noch voor onrechtstreekse schade.

6.7. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen. Klachten die betrekking hebben op de inhoud van een factuur schorsen de betalingstermijn niet.

 

7. Conventionele inpandgeving

Partijen komen eveneens uitdrukkelijk overeen dat alle leveringen een geheel vormen en als zodanig dienen als pand voor de betaling van alle schulden ingevolge deze leveringen, ook deze met betrekking tot andere leveringen dan deze die het voorwerp uitmaken van huidig factuur.

 

8. Financiële waarborgen

8.1. Tot waarborg van de goede uitvoering van zijn verbintenissen geeft de koper aan de veiling een geldsom in pand, waarvan de omvang voor iedere koper afzonderlijk bepaald wordt door de directie. Deze waarborgsom brengt de koper geen intrest op. De veiling behoudt zich het recht voor om deze waarborg aan te passen indien zij dit nodig acht, zelfs na de levering van de goederen, indien na het totstandkomen van de koop doch vóór de integrale betaling van de prijs blijkt dat het krediet van de koper in het gedrang komt of wanneer zijn kredietwaardigheid vermindert en onder meer in volgende gevallen: de weigering bij een kredietverzekering, het vragen van betalingsfaciliteiten, protest, de vraag tot minnelijk of gerechtelijk akkoord, het beslag bij de koper op vraag van een schuldeiser, vertraging in betaling aan de RSZ, BTW, enz... Hiervoor is geen voorafgaandelijke ingebrekestelling van de koper vereist. De in dit artikel vermelde opsomming is exemplatief en niet beperkend.

 

9. Verpakking - Misbruik - Waarborg

9.1. De goederen zijn bij levering verpakt in het oorspronkelijk inpakgoed - kisten, pallets en verpakkingsmateriaal - eigendom van de veiling, en dat een merkteken draagt dat enkel voor de oorspronkelijke verpakte goederen geldt.

9.2. De kisten, pallets en verpakkingsmateriaal mogen zonder toestemming van de veiling niet door de producent of koper worden gekopieerd, nagebootst, vermenigvuldigd, verhuurd, verkocht, uitgeleend, doorgegeven aan of ter beschikking gesteld aan derden.

9.3. Het inpakmateriaal voorzien van een gedeponeerd merk van de vennootschap en/of van het merk “BelOrta” of van de gemeenschappelijke merken van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties “V.B.T.” en van de "Kistenpool V.B.T." of van het gemeenschappelijk merk “Flandria”, mag enkel voor volgende doeleinden gebruikt worden:

A. Wat de producent-vennoten betreft:

Enerzijds voor afname op de veiling met het oog op de aanvoer van land-en tuinbouwproducten en anderzijds voor de aanvoer zelf van hun producten naar de veiling.

B. Voor wat de koper betreft:

Voor de verpakking voor eenmalig en meermalig gebruik voor de aankoop bij de veiling en voor de verdere verhandeling van de in de verpakking gekochte koopwaar tot aan de verbruiker, op voorwaarde dat de verhandelde koopwaar bij de veiling gekocht werd in de verpakking, en voor de verpakking voor meermalig gebruik eveneens voor de teruglevering van de verpakking aan de veiling. De kisten mogen door de koper niet ter beschikking gesteld worden van de producent, en niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor de verpakking en verhandeling tot aan de verbruiker van de aangekochte waren op de veiling.

Elk ander gebruik van inpakmateriaal wordt als misbruik beschouwd. Elk regelmatig vastgesteld misbruik wordt gesanctioneerd door de betaling van een geldboete, forfaitair vastgesteld op 15 euro per misbruikte kist. Het misbruik mag bewezen worden met alle middelen van recht. Zonder afbreuk te doen aan de geldigheid van de eventuele andere regelmatige gedane vaststellingen zal een door een gerechtsdeurwaarder opgemaakte vaststelling gelden als voldoende bewijs van misbruik.

9.4. De kisten en pallets moeten na gebruik in goede staat, niet bevuild noch beschadigd onmiddellijk opnieuw ter beschikking gesteld worden van de veiling.

9.5. De producenten en de kopers betalen voor het gebruik van het inpakgoed een waarborgsom zoals vermeld op de voorzijde van de afrekening en de facturen. Het inpakgoed wordt teruggenomen door de veiling aan de waarborgsom zoals vermeld op de voorzijde van de afrekening en facturen. Deze waarborgsom wordt enkel terugbetaald voor zover het inpakgoed uiterlijk binnen de vijftien dagen na aankoop op de veiling wordt ingeleverd bij de veiling in de in punt 9.4. vermelde staat. Bij gebreke hiervan wordt een maandelijkse aftrek gedaan op de waarborgsom van 0,01 euro per stuk inpakgoed, onverminderd het recht van de veiling om na één maand de waarborgsom als onherroepelijk en door haar als definitief verworven te beschouwen. Voor speciale gevallen, zoals verzending naar het buitenland, kunnen door de directie schriftelijke afwijkingen op de inleveringstermijn worden toegestaan. De koper mag niet meer inpakgoed inleveren en de veiling dient in geen geval meer inpakgoed terug te nemen dan het aantal kisten en pallets zoals blijkt uit het op de factuur vermelde uitstaand bedrag van de waarborgsom.

9.6. Klanten hebben niet het recht de GlobalGapNummer (GGN) van de producenten te misbruiken. Klanten dienen zich te bedienen van de beste praktijken voor traceerbaarheid en etikettering.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1. De veiling draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eender welke schade ten gevolge van of veroorzaakt door producten of voorwerpen van producenten, kopers of derden die zich al dan niet rechtmatig op de veilingterreinen bevinden.

10.2. De koper mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de veiling geen gekochte waar, vrachtwagens, personenwagens, transport- of ander materiaal, evenals inpakgoed met een gedeponeerd merk van de vennootschap en/of van het merk “BelOrta” of van de gemeenschappelijke merken van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties “V.B.T.” en van de "Kistenpool V.B.T." of van het gemeenschappelijk merk “Flandria”, en producten of inpakgoed van derden verhandelen of achterlaten op het veilingterrein of in de loodsen buiten de uren van verkoop van de veiling. Het is eveneens verboden om inpakgoed van derden of inpakgoed zonder gedeponeerd merk van de vennootschap of van de gemeenschappelijke merken van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties “V.B.T.” en van de "Kistenpool V.B.T." of van het gemeenschappelijk merk “Flandria”, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de veiling op het veilingterrein of in de loodsen binnen te brengen of achter te laten.

10.3. De huurder van een overdekte standplaats of een loods dient zijn waren te verzekeren tegen huur- of gebruiksgevaar van het door hem in huur of gebruik genomen gedeelte van het gebouw en tegen zijn geburen. De huurder verklaart eveneens af te zien van alle verhaal tegenover de eigenaar van het gebouw (BW art. 1721 aI. 2.).

 

11. Privacy

11.1. De koper verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende reglementering. Indien de koper in kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens van werknemers, aangestelden of derden meedeelt waakt de koper erover dat deze gegevens verkregen en overgemaakt werden in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

11.2. BelOrta verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring en de hierboven vermelde geldende reglementering.

 

12. Plaats van uitvoering en toepasselijk recht

12.1. De plaats voor de uitvoering van de overeenkomst is de plaats van de zetel van de veiling. De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst.

12.2. Bij deze verklaren de partijen en Haagse Conventie van 15-06-1955 inzake de op de Internationale Koop van Roerende lichamelijke Zaken toepasselijke wet evenals het verdrag van 01-06-1964 houdende een eenvormige wet inzake Internationale Koop van Lichamelijke roerende zaken (L.u.v.i.), niet toepasselijk.

 

13. Bevoegde rechtbanken

13.1. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van overeenkomsten met de veiling behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen. Het trekken van wissels op de koper, het aanvaarden van effecten in betaling of het verlenen van termijnen van betaling, kan niet ingeroepen worden als een afwijking van deze bepaling of als schuldvermenging.

13.2. De veiling behoudt zich het recht voor afstand te doen van deze rechtsmacht toekennende clausule, zonder aan de overige voorwaarden te verzaken.

 

 

Conditions générales: BelOrta scrl - TVA BE 0848.973.395 RPR Malines

 

Date d'émission: 25/05/2018

 

1. Généralités

1.1. Sans préjudice de la validité de conditions particulières à concéder par écrit et qui auraient priorité sur les présentes conditions générales, ces dernières sont applicables sous réserve de modifications convenues explicitement et par écrit, et l'emportent sur des conditions incluses dans tout document ultérieur des clients de la coopérative.

1.2. En achetant à la coopérative, l'acheteur accepte les présentes conditions générales et renonce expressément à ses propres conditions générales. Le fait que les présentes conditions générales ne soient pas rédigées dans la langue maternelle de l'acheteur n'affecte pas leur validité.

1.3. Si l'une des clauses qui suivent est annulée par le tribunal, cela ne portera nullement préjudice à la validité des autres dispositions des présentes conditions générales.

 

2. Réalisation des ventes

2.1. Les transactions commerciales réalisées dans le cadre de la coopérative ne sont admises que pour des produits issus de la coopérative.

2.2. Toutes les ventes auront lieu exclusivement après attribution d'un numéro d'acheteur. Le client-acheteur effectue ses achats sous le numéro et à la place qui lui sont attribués et communiqués par la direction de la coopérative. Sans l’autorisation de la direction, le client-acheteur ne peut pas acheter ou vendre de marchandises sous un autre numéro ou à une autre place, ni sur le terrain, ni dans les hangars de la coopérative. Au moment de l’arrêt du cadran, le numéro d'identification est affiché et sera enregistré sur tous les documents. Ceci constitue une preuve suffisante pour la réalisation de l’achat. La coopérative n'est nullement responsable des abus éventuels commis sous l’identité du numéro et/ou du badge.

2.3. Les documents délivrés pro-forma le sont seulement à titre d'information et ne peuvent pas constituer une preuve contre des documents définitifs.

2.4. Les jours et heures de vente ainsi que les changements éventuels, seront annoncés en temps opportun.

2.5. Le numéro GLOBAL GAP (GGN) et le statut GLOBAL-GAP du (des) producteur(s) concerné(s) ne sont pas toujours mentionnés sur les documents commerciaux. Si les produits portent la mention « EG », « FG » ou « GG » dans le descriptif de qualité, le statut de ces produits est garanti comme étant certifié GLOBAL-GAP.

 

3. Livraison – Acceptation

3.1. Les marchandises sont livrées et acceptées au moment où elles sont déposées dans les zones de chargement et/ou sur les quais de chargement de la coopérative, à la suite de quoi tout risque est d’emblée transféré à l'acheteur. Même expédiées franco, FOB (Free on Board) ou CIF (Cost, Insurance & Freight), les marchandises voyagent au risque de l'acheteur. Lors de la livraison des marchandises par le producteur, l’acheteur ou son représentant sera présent auprès des véhicules afin de réceptionner les marchandises et de les contrôler pour ce qui concerne la qualité, la quantité et le prix. L'acheteur ou son représentant signera le bon de livraison présenté pour accord par le producteur. Au cas où les marchandises ne seraient pas conformes à l'échantillon acheté, l’acheteur introduira immédiatement une réclamation auprès du contrôleur ou de la direction. Aucune réclamation ne sera plus acceptée après signature du bordereau par l'acheteur ou son représentant ou, à défaut, par un membre du personnel de la coopérative, ou après chargement des marchandises achetées.

3.2. La coopérative n'est pas responsable des perturbations qui se produisent au moment de la livraison à la suite de circonstances considérées comme des cas de force majeure, comme des grèves générales ou partielles, un lock-out, des troubles, des accidents, des machines défectueuses, des inondations, etc... Cette énumération est donnée à titre d'exemple et n'est pas exhaustive.

 

4. Paiement

4.1. Tous les paiements sont effectués en euros ou dans la devise prévue dans la convention. Les frais éventuels associés aux achats sont imputés au tarif mentionné sur la facture.

4.2. Moyennant mention par l’acheteur, dans un document distinct, du fait que les marchandises sont destinées à des livraisons à l’étranger, lesdites marchandises seront facturées avec exemption de la TVA, à condition que l’acheteur collabore pleinement à fournir la preuve de cette livraison et sous réserve que cela soit accepté par l'administration de la TVA. À défaut, la coopérative se réserve le droit de facturer la TVA à l’acheteur.

4.3. La facture est payable au siège de la coopérative. Il n'y a pas de dérogation à cette règle lorsque la coopérative tire des traites sur l’acheteur ou qu'elle accepte des titres en guise de paiement.

4.4. Sauf en cas de convention contraire ou de mention différente figurant dans la facture, nos factures sont payables au comptant dès leur réception. Elles rapporteront, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt hebdomadaire de 0,20 % sur le montant total dû à partir de leur date d'échéance, chaque semaine commencée étant comptabilisée comme une semaine entière.

4.5. En outre, en cas de non-paiement intégral ou d'un paiement partiel des dettes au jour de l’échéance, et après de vaines mises en demeure, à titre de dommages-intérêts forfaitaires en raison des frais administratifs et de recouvrement, le solde restant dû sera augmenté de plein droit et sans mise en demeure de 15 % avec un minimum de 70 euros et un maximum de 1.500 euros même si un délai de paiement est concédé, sans préjudice de dommages-intérêts plus élevés dont la coopérative se réserve d'apporter la preuve.

4.6. En cas de non-paiement de créances en suspens au jour de l’échéance, la coopérative se réserve le droit d'exiger le paiement immédiat de toute créance impayée du débiteur et d'annuler toute commande ou contrat en cours ou du moins de les suspendre jusqu'à apurement complet de toutes les dettes en cours. Ce droit est d'application même lorsque l'acheteur a déjà payé la livraison suspendue.

 

5. Compensation de dette

La coopérative a toujours le droit de compenser des créances sur l’acheteur par des créances éventuelles que l'acheteur aurait sur elle. Sous réserve d'un accord écrit donné préalablement par la coopérative, l'acheteur ne peut cependant invoquer aucune compensation de dettes, quels que soient les droits ou créances sur la base desquels l'acheteur veut faire valoir une telle compensation de dettes.

 

6. Garantie – Réclamations

6.1. Toutes les marchandises sont inspectées au préalable. Les prescriptions et les normes en vigueur pour l'inspection peuvent être consultées auprès de la coopérative. Les marchandises doivent être contrôlées par l’acheteur avant la réalisation de l’achat. En réalisant l'achat, l'acheteur est censé accepter le statut d’inspection.

6.2. En ce qui concerne des défauts ayant trait à la qualité, la quantité et le prix des marchandises, la coopérative ne pourra plus en être tenue responsable après que les marchandises auront été livrées, comme stipulé dans les présentes conditions.

6.3. Des réclamations pour des vices apparents ne sont recevables que jusqu'au moment où les marchandises quittent les quais ou les entrepôts.

6.4. Des réclamations se rapportant à des vices cachés ne seront acceptées que dans la mesure où elles parviennent à la coopérative dans les 48 heures de la découverte de ces vices et dans la mesure où les marchandises ont été traitées et stockées normalement jusqu'au moment où une expertise contradictoire du motif de la réclamation peut avoir lieu.

6.5. En cas de réclamations, sous peine d'irrecevabilité, il est obligatoire de toujours mentionner le numéro d'identification du producteur tel qu’il apparaît sur les matériaux d'emballage et de conditionnement ainsi que la raison de la réclamation et la date de l’achat.

6.6. La garantie de la coopérative se limite au remplacement des marchandises achetées par la mise à disposition à court terme, sur le site de la coopérative, d’une même quantité de marchandises de qualité équivalente. En aucun cas, la garantie de la coopérative n'implique le remboursement du prix. La coopérative ne peut pas être tenue pour responsable de dommages directs ni de dommages indirects.

6.7. L'introduction d'une plainte ne dégage pas l’acheteur de ses obligations de paiement. Des réclamations qui se rapportent au contenu d'une facture ne suspendent pas le délai de paiement.

 

7. Nantissement conventionnel

Les parties sont également explicitement d'accord sur le fait que toutes les livraisons forment un tout et servent en tant que telles de gage pour le paiement de toutes les dettes relatives à ces livraisons, y compris des dettes ayant trait à d'autres livraisons que celles faisant l’objet de la facture en cours.

 

8. Garanties financières

8.1. En garantie de la bonne exécution de ses engagements, l’acheteur verse à la coopérative une caution dont l'importance est déterminée par la direction pour chaque acheteur individuellement. Cette caution n'est productive d'aucun intérêt pour l’acheteur. La coopérative se réserve le droit d'adapter cette caution si elle l’estime nécessaire même après la livraison des marchandises, si l’on constate, après réalisation de la vente mais avant le paiement intégral du prix, que le crédit de l’acheteur se détériore, ou quand sa solvabilité diminue, notamment dans les cas suivants: refus d'une assurance de crédit, demande de facilités de paiement, protêt, demande d'un concordat amiable ou judiciaire, saisie chez l’acheteur à la demande d'un créancier, retard de paiement de cotisations à l’ONSS, la TVA, etc... Aucune mise en demeure préalable de l'acheteur n'est requise pour cela. L’énumération mentionnée dans cet article est donnée à titre d’exemple et n’est pas exhaustive.

 

9. Emballage – Abus – Garantie

9.1. Les marchandises sont emballées dans leur conditionnement d'origine lors de la livraison – en caisses, palettes et matériaux d'emballage qui sont la propriété de la coopérative et portent une marque valable seulement pour les marchandises emballées dans un conditionnement d'origine.

9.2. Les caisses, les palettes et le matériel d'emballage ne peuvent pas, sans la permission de la coopérative, être copiées, imitées, multipliées, louées, vendues, prêtées, transmises ou mises à la disposition de tiers par le producteur ou l’acheteur.

9.3. Le matériel de conditionnement pourvu de la marque déposée de la société et/ou de la marque « BelOrta » ou des marques communes « VBT » de la « Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen » [Association des coopératives horticoles Belges], VTB et « Kistenpool V.B.T. », ou encore de la marque collective « Flandria », est exclusivement destiné aux utilisations suivantes:

A. Dans le chef des producteurs-sociétaires:

D'une part, pour la vente à la coopérative, en vue de la distribution de produits agricoles et horticoles et, d'autre, pour le transport même de leurs produits vers la coopérative.

B. Dans le chef des acheteurs:

Pour les emballages à usage unique et consignés: pour l’achat à la coopérative et pour la vente de marchandises achetées dans l’emballage jusqu'au consommateur, à condition que les marchandises conditionnées aient été achetées à la coopérative dans l’emballage et pour les emballages consignés également pour la restitution de l’emballage à la coopérative. Les caisses ne peuvent être mises à la disposition du producteur par l’acheteur ni utilisées à d'autres fins que l’emballage et le traitement jusqu'au consommateur des marchandises achetées à la coopérative.

Toute autre utilisation du matériel de conditionnement est considérée comme abusive. Tout abus régulièrement constaté est sanctionné par le paiement d'une amende forfaitaire de 15 euros par caisse utilisée abusivement. L'abus peut être prouvé par tous les moyens de droit. Sans préjudice de la validité d'éventuelles autres constatations régulièrement effectuées, un procès-verbal dressé par un huissier de justice constitue une preuve suffisante d'abus.

9.4. Après usage, les caisses et les palettes en bon état – ni souillées, ni endommagées – doivent être remises immédiatement à disposition de la coopérative.

9.5. Les producteurs et les acheteurs doivent déposer une caution par caisse et par palette comme mentionné sur le recto des paiements et des factures. Le matériel de conditionnement est repris par la coopérative contre la caution telle que mentionnée au recto des paiements et factures. Cette caution n'est remboursée que dans la mesure où le matériel de conditionnement est restitué à la coopérative au plus tard dans les quinze jours après l’achat auprès de la coopérative, dans l’état mentionné au point 9.4. En cas de manquement à cette disposition, une déduction mensuelle sera effectuée sur la caution, égale à 0,01 euro par élément de conditionnement, sans préjudice du droit de la coopérative de considérer, après un mois, la caution comme irrévocablement et définitivement acquise par elle. Pour les cas particuliers, comme l’expédition à l’étranger, des dérogations écrites au délai de remise peuvent être consenties par la direction. L'acheteur ne peut pas restituer plus de matériel de conditionnement et la coopérative ne doit en aucun cas reprendre plus de matériel de conditionnement que le nombre de caisses et palettes découlant du montant de la caution en cours mentionné sur la facture.

9.6. Les clients n'ont pas le droit d'abuser du numéro GGN [GlobalGapNumber] des producteurs. Les clients doivent faire usage des meilleures pratiques pour la traçabilité et l'étiquetage.

 

10. Responsabilité

10.1. La coopérative n'est nullement responsable d'un quelconque dommage faisant suite à la présence de, ou causé par des produits ou des objets des clients ou d'une tierce personne, qui se trouvent, légitimement ou non, sur les terrains de la coopérative.

10.2. À défaut d’une autorisation écrite préalable de la coopérative, l’acheteur ne peut pas utiliser le site ou les hangars de la coopérative en dehors des heures de vente pour y réaliser des transactions commerciales ou y abandonner des marchandises achetées, des camions, ou des véhicules personnels, du matériel de transport ou autre, ainsi que du matériel d’emballage portant la marque déposée de la société et/ou la marque « BelOrta » ou les marques communes « VBT » de la « Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen » [Association des coopératives horticoles Belges] et « Kistenpool V.B.T. », ou encore la marque collective « Flandria », ainsi que des produits ou matériaux d'emballage appartenant à des tiers.

10.3. Il est également interdit, sans l’accord préalable écrit de la coopérative, d’introduire ou d’abandonner sur le site ou les hangars de la coopérative, du matériel d’emballage appartenant à des tiers ou ne portant pas la marque déposée de la société et/ou les marques communes « VBT » de la « Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen » [Association des coopératives horticoles Belges] et « Kistenpool V.B.T. », ou encore la marque collective « Flandria ».

10.4. Le locataire d'un stand couvert ou d’un hangar doit assurer ses marchandises contre les risques locatifs ou d'utilisation associés à la partie du bâtiment qu'il loue ou utilise, et contre ses voisins. Le locataire déclare en outre renoncer à tout recours contre le propriétaire du bâtiment (art. 1721 alinéa 2 du Code civil).

 

11. Protection de la vie privée

11.1. L’acheteur traite les données à caractère personnel conformément à la règlementation en vigueur. Si l’acheteur communique des données à caractère personnel d’employés, des préposés ou de tiers dans le cadre de l’exécution du contrat, il doit s’assurer que ces données ont été obtenues et transférées conformément à la loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Règlement Européen 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

11.2. BelOrta traite les données à caractère personnel conformément à sa déclaration de respect de la vie privée et la réglementation en vigueur susmentionnée.

 

12. Lieu d'exécution et droit applicable

12.1. Le lieu d’exécution de la convention est le siège de la coopérative. La convention est régie par le Droit Belge.

12.2. Par la présente, les parties déclarent inapplicables la Convention de La Haye du 15-06-1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, ainsi que la convention du 01-06-1964 portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets corporels.

 

13. Les tribunaux compétents

13.1. Tout litige concernant la conclusion, la validité, l’interprétation ou l'exécution de contrats avec la coopérative relève de la compétence exclusive des tribunaux d’Anvers, section de Malines. Le tirage de lettres de change sur l'acheteur, l'acceptation de titres en paiement ou l'octroi d'acomptes ne peuvent être invoqués comme dérogation à cette disposition ou comme confusion.

13.2. La coopérative se réserve le droit de renoncer à cette clausule d'attribution de juridiction, sans renoncer aux autres conditions.

GENERAL CONDITIONS OF SALE BelOrta cvba - BTW BE 0848.973.395 RPR Mechelen

 

Date of publication: 25/05/2018

 

1. General

1.1. Without prejudice to the applicability of special conditions which may be allowed in writing and which have precedence over the present general conditions, the latter are applicable except for deviations agreed upon expressly and in writhing and by preference to conditions included in all later documents of the auction's clients.

1.2. By buying at the auction the buyer accepts the present general conditions and expressly renounces his own general conditions. The fact that the present general conditions have not been drawn up in the buyer's mother tongue does not affect this.

1.3. The nullification by the court of one of the following stipulations does not impair the legal validity of the other stipulations of the present general conditions.

 

2. Establishment

2.1. Commercial transactions within the auction are allowed only for products originating from the auction.

2.2. All purchases will take place exclusively after the assignment of a buyer's number. The client-buyer buys on the number and in the place communicated and indicated to him by the auction. Without the management's approval he must not buy or sell goods on another number or in another place, including the auction's premises or the hangars. When the clock button is pressed the identification number is shown and registered on all documents. This is sufficient evidence for the establishment of the transaction. The auction bears no responsibility for abuses, if any, of the number and/or badge.

2.3. The pro forma delivered documents are only for your information and can form no proof against definitive documents.

2.4. The sale days and hours, as well as possible modifications, are communicated in a timely manner.

2.5. The GLOBAL-GAP number (GGN) and the GLOBAL-GAP status of the producer(s) concerned are not always mentioned on the commercial documents. If products are indicated by ‘EG’, ‘FG’ or ‘GG’ in the quality description, the status of these products is guaranteed to be GLOBAL-GAP certified.

 

3. Delivery - Acceptance

3.1. The goods are delivered and accepted at the moment they are put down in the loading zones and/or on the auction's loading quays, whereby any risk immediately passes to the buyer. The goods travel at the buyer's risk, even if they are shipped FOB or CIF. Upon delivery of the goods by the producer the buyer or his representative will be present at the vehicle to take delivery of the goods and to inspect their quality, quantities, and price. The buyer or his representative will sign the proof of delivery submitted by the producer as correct. If the goods do not comply with the sample purchased he will immediately submit a complaint with the inspector or with the management. After signing the docket by the buyer or his representative, or in their absence, by an employee of the auction, or after loading the goods purchased, no more complaints are accepted

3.2. The auction is not liable for any disturbances occurring at the delivery as a result of circumstances considered force majeure, such as general or partial strikes, lock-outs, riots, accidents, machine failures, floods, etc... This enumeration serves as an example and is not restrictive.

 

4. Payments

4.1. All payments take place in EUR or in the currency stipulated in the agreement. Any costs relating to the purchases are invoiced according to the tariff mentioned on the invoice.

4.2. On condition that the buyer indicates in a separate document that the goods are destined for cross-border deliveries they are invoiced exempt from VAT, provided that the buyer grants his full co-operation to prove this delivery and with the reservation that this is accepted by the VAT administration. In the absence of this the auction reserves the right to invoice the VAT to the buyer.

4.3. The invoice is payable at the auction's registered office. No exception is made to this rule when the auction draws bills on buyers or accepts securities as payment.

4.4. Barring other agreements or mention on the invoice, our invoices are payable immediately in cash upon receipt. When due they will accrue, by operation of law and without demand, a weekly interest of 0.20 % of the total sum due, whereby each week started is considered an entire week.

4.5. Moreover, in case of a full or partial non-payment of the debt on the due date and after futile notice of default, the debt balance will be increased, by operation of law and without notice of default, by 15 % with a minimum of 70 EUR and a maximum of 1,500 EUR, by virtue of a fixed and undiminished compensation for administrative and collection charges, even when delays have been granted, without prejudice to a higher compensation, the proof of which is reserved by the auction.

4.6. In case of non-payment of the outstanding debts on the due date the auction reserves the right to demand the immediate payment of every outstanding debt on the debtor and to cancel any order or current contract, or at least to suspend it until all outstanding debts have been paid up. This right is valid even when the buyer has already paid the suspended delivery.

 

5. Set-off

The auction always has the right to compensate debts towards the buyer with debts of the buyer against the auction, if any. Except for the prior written agreement from the auction the buyer can, however, not invoke any set-off, whatever the rights of claims based on which the buyer wants to exercise the set-off.

 

6. Guarantee - Complaints

6.1. All goods are inspected in advance. The applicable regulations and standards for the inspection are available for perusal at the auction. The goods must be inspected by the buyer before the establishment of the transaction. With the establishment of the transaction the buyer also accepts the inspection.

6.2. The auction can not be held liable for defects regarding the quality and quantity delivered and the price after the goods were delivered, as stipulated in the present conditions.

6.3. Complaints regarding visible defects are admissible only until the moment the goods leave the loading bridges or hangars. Complaints regarding hidden defects are accepted only provided they are communicated in writing to the auction within 48 hours after the establishment of this defect, provided the goods were traded and stored in a normal manner until the complaint can be checked in the presence of both parties.

6.5. In case of complaints the product number on the packing material, together with the reason of the complaint, must be stated on pain of inadmissibility and the date of purchase.

6.6. The auction's guarantee is limited to the replacement of the goods purchased by making available the same quantity and quality at the auction soon afterwards. The auction's guarantee never includes the restitution of the price. The auction can not be held liable for direct or indirect damage.

6.7. Submitting a complaint does not discharge the buyer of his payment obligations. Complaints regarding the contents of an invoice do not suspend the terms of payment.

 

7. Conventional pledging

The parties also expressly convene that all deliveries form a whole and must as such serve as a pledge for the payment of all debts resulting from these deliveries, also those referring to other deliveries than those which are the subject of the present invoice.

 

8. Financial guarantees

8.1. To guarantee the proper fulfilment of his commitments the buyer gives a sum of money in pledge to the auction, the extent of which is determined for each buyer separately by the management. This guarantee sum does not yield any interest for the buyers. The auction reserves the right to adapt this guarantee if it considers this necessary, even after delivery of the goods, if after the establishment of the transaction, but before the integral payment of the price, it appears that the buyer's credit is jeopardized or if his creditworthiness decreases, and in the following cases, among others: the refusal of a credit insurance, asking payment facilities, protest, the request for an amicable agreement or arrangement with creditors, the attachment with the buyer at the request of a creditor, delay in payment to the National Office of Social Security, VAT, etc... No prior notice of default of the buyer is required for this. The enumeration in this article serves as an example and is not restrictive.

 

9. Packaging - Abuse - Guarantee

9.1. At their delivery the goods are packed in the original packaging material, crates, pallets and packaging material - which is the property of the auction and bears a mark which is valid only for the originally packed goods.

9.2. The crates, pallets and packaging material must not be copied, imitated, multiplied, hired out, sold, lent out, passed on or made available to third parties without the auction's permission.

9.3. The packaging material fitted with a brand of the company and/or the brand “BelOrta” or with the common characteristics of the Verbond Belgische Tuinbouwcoöperaties "V.B.T." and of the "Kistenpool V.B.T." or with the common brand “Flandria” must be used only for the following purposes:

A. As far as the producer-partners is concerned

On the one hand for purchase at the auction with a view to the supply of agricultural and horticultural products, and on the other hand for the supply itself of their products to the auction.

B. As far as the buyer is concerned:

For the packaging for single and multiple use, for the purchase at the auction and for the further processing of the merchandise purchased in the packaging until the end user, provided that the merchandise traded was purchased at the auction in the packaging, and for the packaging for multiple use also for the return of the packaging to the auction. The buyer must make the crates available to the producer, and they must not be used for other purposes than for the packaging and handling of the goods purchased at the auction until the end user.

Any other use of packaging material is considered abuse. Any regularly established abuse is sanctioned by the payment of a fine, for which a lump sum of 15 EUR per abused crate is fixed. The abuse may be proven by all legal remedies. Without prejudice to the validity of any other establishment which is regularly made, an establishment made by a bailiff will count as sufficient evidence of abuse.

9.4. After use the crates and pallets must immediately be returned to the auction, clean and undamaged.

9.5. The producers and buyers pay a deposit for the use of the packaging material as mentioned on the front side of the settlement and the invoices. The packaging material is taken back by the auction against the deposit mentioned on the front side of the settlement and the invoices. This deposit is paid back only if the packaging material is returned to the auction at the latest within 15 days from the purchase at the auction, in the state mentioned in point 9.4. In the absence of this a monthly deduction on the deposit of 0.01 EUR per item of packaging material is made, without prejudice to the auction's right to consider the deposit irrevocably and definitively acquired by it after one month. For special cases, such as shipment abroad, the management may allow derogations to the delivery period in writing. The buyer must not return more packaging material and the auction is by no means obliged to take back more packaging material than the number of crates and pallets as appears from the outstanding sum of the deposit mentioned on the invoice.

9.6. Clients do not have the right to abuse the producers’ GlobalGap number (GGN). Clients must apply best practices for traceability and labelling.

 

10. Liability

10.1. The auction bears no liability whatsoever for any damage as a result of or caused by products or objects of producers, buyers or third parties which are present on the auction's premises, either lawfully or unlawfully.

10.2. Without the auction's written and prior permission the buyer must not trade or leave behind at the auction's premises or in the hangars outside the auction's selling hours, any purchased goods, trucks, passenger cars, transport or other material, as well as packaging material with a registered trademark of the company and/or the brand “BelOrta” or of the common brands of the Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties "V.B.T.” and of the "Kistenpool V.B.T." or of the common brand "Flandria", and products or packaging material of third parties. It is also forbidden to bring any packaging material of third parties or packaging material of the company or of the registered trademarks of the Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties "V.B.T.” and of the "Kistenpool V.B.T." or of the common brand "Flandria" into the auction's premises or into the hangars, or to leave it there without the auction's prior and written permission.

10.3. The tenant of a covered stand or a hangar must insure his goods against risks of rent or use of the part of the building rented or used by him and against its neighbours. The tenant also declares to renounce any right against the owner of the building (Civil code art. 1721 paragraph 2).

 

11. Privacy

11.1. The buyer processes personal data in accordance with the applicable regulations. If the buyer communicates personal data of employees, appointees or third parties in the context of the execution of the agreement, the buyer shall ensure that these data have been obtained and transferred in accordance with the Belgian Privacy law of 8 December 1992 and the European regulation 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

11.2. BelOrta processes personal data in accordance with its privacy statement and the above mentioned applicable regulations.

 

12. Place of execution and applicable law

12.1. The place of execution of the agreement is the place of the auction's registered office. The agreement is governed by Belgian law.

12.2. The parties hereby declare the Hague Convention of 15-06-1955 regarding the law applicable to the international sale of goods, as well as the convention of 01-06-1964 relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods, to be not applicable.

 

13. Competent courts

13.1. Only the courts of Antwerp, division Mechelen are competent to settle any disputes regarding the conclusion, the validity, the interpretation or the execution of agreements with the auction. Drawing bills on the buyer, accepting securities as payment or granting terms of payment can not be invoked as a derogation from this stipulation or as a merger of debts.

13.2. The auction reserves the right to renounce this clause granting legal power without renouncing the other conditions.

 

 

Allgemeine Verkaufsbedingungen: BelOrta cvba - UID BE 0848.973.395 RJP Mechelen

 

Datum der Ausgabe: 25.05.2018

 

1. Allgemein

1.1. Unbeschadet der Anwendbarkeit von schriftlich zu gewährenden Sonderbedingungen, die Vorrang vor den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben, sind die Letztgenannten anwendbar, vorbehaltlich ausdrücklich und schriftlich vereinbarter Abweichungen, und haben sie Vorrang vor Bedingungen, die in alle späteren Dokumente von Kunden der Auktion aufgenommen sind.

1.2. Indem der Käufer auf der Auktion kauft, akzeptiert er diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und verzichtet er ausdrücklich auf seine eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Tatsache, dass diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht in der Muttersprache des Käufers verfasst sind, tut dem keinen Abbruch.

1.3. Wenn ein Gericht eine der folgenden Klauseln für nichtig erklärt, wird dadurch die Rechtsgültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht beeinträchtigt.

 

2. Zustandekommen

2.1. Handelsgeschäfte innerhalb der Auktion sind nur für Produkte zugelassen, die von der Auktion stammen.

2.2. Alle Käufe erfolgen ausschließlich nach Zuweisung einer Käufernummer. Der Kunde kauft unter der Nummer und auf dem Platz, die ihm von der Direktion der Auktion mitgeteilt und gezeigt wurden. Er darf ohne Genehmigung der Direktion keine Waren unter einer anderen Nummer oder auf einem anderen Platz kaufen oder verkaufen, auch nicht auf dem Auktionsgelände oder in den Lagerhallen. Beim Drücken der Uhr wird die Identifikationsnummer gezeigt und auf allen Dokumenten registriert. Dies ist ein ausreichender Beweis für das Zustandekommen des Kaufs. Die Auktion weist jede Haftung für eventuelle Missbräuche von Nummer und/oder Badge zurück.

2.3. Die Pro-forma-Dokumente werden nur zur Information ausgestellt und können keinen Beweis gegenüber endgültigen Dokumenten darstellen.

2.4. Die Verkaufstage und -zeiten sowie mögliche Änderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben.

2.5. Die GLOBAL-GAP-Nummer (GGN) und der GLOBAL-GAP-Status des(r) betreffenden Erzeuger(s) werden nicht immer auf den Handelsdokumenten angegeben. Wenn Produkte in der Qualitätsbeschreibung mit „EG“, „FG“ oder „GG“ gekennzeichnet sind, ist der Status dieser Produkte garantiert GLOBAL-GAP-zertifiziert.

 

3. Lieferung – Annahme

3.1. Die Waren gelten beim Abstellen der Waren in den Ladebereichen und/oder auf den Ladekais der Auktion als geliefert und angenommen, wodurch sofort jedes Risiko auf den Käufer übergeht. Auch wenn sie franko, FOB oder CIF versandt werden, reisen die Waren auf Risiko des Käufers. Bei der Lieferung der Waren durch den Erzeuger ist der Käufer oder sein Beauftragter am Wagen zugegen, um die Waren in Empfang zu nehmen und sie in Bezug auf Qualität, Menge und Preis zu prüfen. Der Käufer oder sein Beauftragter unterzeichnet den vom Erzeuger vorgelegten Lieferbeleg zum Einverständnis. Falls die Waren nicht dem gekauften Muster entsprechen, reicht er unverzüglich eine Beschwerde beim Prüfer oder bei der Direktion ein. Nach der Unterzeichnung des Warenbegleitscheins durch den Käufer oder seinen Beauftragten, oder bei deren Abwesenheit, durch einen Mitarbeiter der Auktion, oder nach dem Aufladen der gekauften Waren, werden keine Reklamationen mehr angenommen.

3.2. Die Auktion haftet nicht für Störungen, die bei der Lieferung aufgrund von Bedingungen eintreten, die als höhere Gewalt betrachtet werden, wie etwa allgemeine oder vereinzelte Arbeitsniederlegungen, Ausschließungen, Unruhen, Unfälle, Maschinenausfälle, Überschwemmungen usw. Diese Aufzählung ist beispielhaft und nicht einschränkend.

 

4. Zahlungen

4.1. Alle Zahlungen erfolgen in Euro oder in der im Vertrag vorgesehenen Währung. Eventuelle Kosten, die mit den Käufen verbunden sind, werden nach dem auf der Rechnung angegebenen Tarif berechnet.

4.2. Unter der Bedingung, dass der Käufer in einem separaten Dokument angibt, dass die Waren für grenzüberschreitende Lieferungen bestimmt sind, werden sie unter der Bedingung, dass der Käufer jede Mitwirkung beim Nachweis dieser Lieferung gewährt, und unter dem Vorbehalt, dass dies vom Finanzamt akzeptiert wird, unter Befreiung von der Umsatzsteuer in Rechnung gestellt. Wenn dies nicht der Fall ist, behält sich die Auktion das Recht vor, dem Käufer die Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen.

4.3. Die Rechnung ist zahlbar am Sitz der Auktion. Davon wird nicht abgewichen, wenn die Auktion Wechsel auf Käufer zieht oder Schuldtitel zur Zahlung akzeptiert.

4.4. Vorbehaltlich einer anders lautenden Vereinbarung oder Angabe auf der Rechnung sind unsere Rechnungen sofort nach Eingang bar zahlbar. Sie werden ab ihrem Verfalltag von Rechts wegen und ohne Mahnung wöchentlich in Höhe von 0,20 % auf den gesamten fälligen Betrag verzinst, wobei jede begonnene Woche als eine komplette angerechnet wird.

4.5. Außerdem wird der geschuldete Saldo, falls die Verbindlichkeiten zur Gänze oder zum Teil am Verfalltag nicht gezahlt worden sind, und nach vergeblicher Inverzugsetzung aufgrund einer pauschalen und unverminderten Entschädigung für die Verwaltungs- und Einziehungskosten von Rechts wegen und ohne Inverzugsetzung um 15 % bei einem Mindestbetrag in Höhe von 70 Euro und einem Höchstbetrag von 1.500 Euro erhöht, auch bei Gewährung von Aufschubfristen, unbeschadet einer höheren Entschädigung, deren Beweis sich die Auktion vorbehält.

4.6. Im Falle der Nichtzahlung von ausstehenden Forderungen am Verfalltag behält sich die Auktion das Recht vor, vom Debitor die unmittelbare Zahlung jeder offenen Forderung zu verlangen und jeden Auftrag oder laufenden Vertrag zu stornieren oder zumindest aufzuschieben, bis alle ausstehenden Rechnungen beglichen werden. Dieses Recht gilt auch, wenn der Käufer die aufgeschobene Lieferung bereits bezahlt hat.

 

5. Aufrechnung

Die Auktion hat jederzeit das Recht, Schuldforderungen gegenüber dem Käufer mit eventuellen Forderungen des Käufers ihr gegenüber aufzurechnen. Vorbehaltlich des vorangegangenen schriftlichen Einverständnisses der Auktion kann der Käufer allerdings keinerlei Aufrechnung fordern, gleichgültig, um welche Rechte oder Forderungen es sich handelt, auf deren Grundlage der Käufer die Aufrechnung geltend machen will.

 

6. Garantie – Reklamationen

6.1. Alle Waren sind vorab geprüft. Die geltenden Vorschriften und Normen für die Prüfung liegen bei der Auktion zur Einsichtnahme vor. Die Waren müssen vor dem Zustandekommen des Kaufs durch den Käufer geprüft werden. Durch das Zustandekommen des Kaufs akzeptiert der Käufer ebenfalls die Prüfung.

6.2. Für Mängel, die sich auf die gelieferte Qualität und Menge und den Preis beziehen, kann die Auktion nicht mehr haftbar gemacht werden, nachdem die Waren diesen Bedingungen gemäß geliefert wurden.

6.3. Reklamationen wegen sichtbarer Mängel sind nur bis zu dem Zeitpunkt des Verlassens der Ladebrücken oder Lagerhallen zulässig.

6.4. Reklamationen bezüglich verborgener Mängel sind nur zulässig, insofern sie der Auktion innerhalb von 48 Stunden nach der Feststellung des entsprechenden Mangels schriftlich mitgeteilt werden und insofern die Waren bis zu dem Zeitpunkt, zu dem eine kontradiktorische Kontrolle der Reklamation erfolgen kann, auf eine normale Weise behandelt und gelagert werden.

6.5. Bei Reklamationen müssen immer die Erzeugernummer, die auf dem Einpack- oder Verpackungsmaterial angegeben ist, sowie der Grund der Reklamation und das Datum des Kaufs angegeben werden, andernfalls werden diese als unzulässig zurückgewiesen.

6.6. Die Garantie der Auktion umfasst nur den Ersatz der gekauften Waren, indem kurzfristig dieselbe Menge und Qualität auf der Auktion zur Verfügung gestellt wird. Auf keinen Fall umfasst die Garantie der Auktion die Rückerstattung des Preises. Die Auktion kann weder für direkten noch für indirekten Schaden haftbar gemacht werden.

6.7. Die Einreichung einer Reklamation befreit den Käufer nicht von seinen Zahlungsverpflichtungen. Reklamationen, die sich auf den Inhalt einer Rechnung beziehen, schieben die Zahlungsfrist nicht auf.

 

7. Konventionelle Verpfändung

Die Vertragspartner vereinbaren ausdrücklich, dass alle Lieferungen ein Ganzes ausmachen und als solches als Sicherheit für die Zahlung aller Schulden aufgrund dieser Lieferungen dienen, auch jene in Bezug auf andere Lieferungen als die, die Gegenstand der aktuellen Rechnung sind.

 

8. Finanzielle Garantien

8.1. Als Garantie für die ordnungsgemäße Ausführung seiner Verpflichtungen zahlt der Käufer der Auktion eine Geldsumme als Kaution, deren Umfang für jeden Käufer einzeln von der Direktion bestimmt wird. Dieser Kautionsbetrag bringt dem Käufer keine Zinsen ein. Die Auktion behält sich das Recht vor, diesen Betrag anzupassen, wenn sie dies für notwendig hält, auch nach der Lieferung der Waren, wenn sich nach dem Zustandekommen des Kaufs, jedoch vor der kompletten Zahlung des Preises herausstellt, dass der Kredit des Käufers gefährdet ist, oder wenn sich seine Kreditwürdigkeit verringert, und unter anderem in folgenden Fällen: Ablehnung bei einer Kreditversicherung, Ersuchen um Zahlungserleichterungen, Protest, Ersuchen um eine außergerichtliche oder gerichtliche Einigung, Beschlagnahme beim Käufer auf Forderung eines Gläubigers, Verspätung der Zahlung an die Sozialversicherungskasse, Mehrwertsteuer usw. Dazu ist keine vorherige Inverzugsetzung des Käufers erforderlich. Die in diesem Artikel erwähnte Aufzählung ist beispielhaft und nicht einschränkend.

 

9. Verpackung – Missbrauch – Garantie

9.1. Die Waren sind bei Lieferung im ursprünglichen Einpackmaterial – Kisten, Paletten und Verpackungsmaterial – verpackt, das Eigentum der Auktion ist und ein Markenzeichen trägt, das nur für die ursprünglich verpackten Waren gilt.

9.2. Die Kisten, Paletten und das Verpackungsmaterial dürfen ohne Zustimmung der Auktion durch den Erzeuger oder Käufer nicht kopiert, nachgeahmt, vervielfältigt, vermietet, verkauft, ausgeliehen, an Dritte weitergegeben oder diesen zur Verfügung gestellt werden.

9.3. Das Verpackungsmaterial, das mit einer eingetragenen Marke der Gesellschaft und/oder der Marke „BelOrta“ oder den gemeinsamen Marken des Verbond Belgische Tuinbouwcoöperaties „V.B.T.“ (Verband belgischer Gartenbaugenossenschaften) und des „Kistenpools V.B.T.“ oder der gemeinsamen Marke „Flandria“ versehen ist, darf nur für folgende Zwecke verwendet werden:

A. Was die Erzeuger und Teilhaber betrifft:

Einerseits für die Abnahme auf der Auktion im Hinblick auf die Anlieferung von Agrar- und Gartenbauprodukten und andererseits für den Transport ihrer Produkte zur Auktion.

B. Was den Käufer betrifft:

Für die Verpackung zum einmaligen und mehrmaligen Gebrauch für den Kauf bei der Auktion und für die weitere Beförderung der in der Verpackung gekauften Handelsware bis zum Verbraucher, unter der Bedingung, dass die betreffende Handelsware bei der Auktion in der Verpackung gekauft wurde, sowie für die Verpackung zum mehrmaligen Gebrauch und für die Rücklieferung der Verpackung an die Auktion. Die Kisten dürfen durch den Käufer nicht dem Erzeuger zur Verfügung gestellt werden und nicht für andere Zwecke als für die Verpackung und Beförderung der auf der Auktion gekauften Waren bis zum Verbraucher verwendet werden.

Jede andere Verwendung von Verpackungsmaterial wird als Missbrauch betrachtet. Jeder ordnungsgemäß festgestellte Missbrauch wird durch die Bezahlung einer Geldstrafe sanktioniert, die pauschal auf 15 Euro pro zweckentfremdete Kiste festgelegt ist. Der Missbrauch darf mit allen rechtmäßigen Mitteln nachgewiesen werden. Ohne die Gültigkeit der eventuellen anderen ordnungsgemäß erfolgten Feststellungen zu beeinträchtigen, gilt eine von einem Gerichtsvollzieher ausgestellte Feststellung als ausreichender Beweis für den Missbrauch.

9.4. Die Kisten und Paletten müssen der Auktion nach Gebrauch in gutem Zustand, weder verunreinigt noch beschädigt, sofort wieder zur Verfügung gestellt werden.

9.5. Die Erzeuger und die Käufer zahlen für Gebrauch des Verpackungsmaterials einen Kautionsbetrag, der auf der Vorderseite der Abrechnung und der Rechnungen angegeben ist. Das Verpackungsmaterial wird von der Auktion zum Kautionsbetrag zurückgenommen, der auf der Vorderseite der Abrechnung und der Rechnungen angegeben ist. Dieser Kautionsbetrag wird nur zurückgezahlt, wenn das Verpackungsmaterial spätestens innerhalb von fünfzehn Tagen nach dem Kauf auf der Auktion im unter Ziffer 9.4. erwähnten Zustand wieder bei der Auktion abgegeben wird. Wenn dies nicht der Fall ist, wird vom Kautionsbetrag monatlich 0,01 Euro pro Stück des Einpackmaterials abgezogen, unbeschadet des Rechts der Auktion, nach einem Monat den Kautionsbetrag als von ihr unwiderruflich und definitiv erworben zu betrachten. In Sonderfällen, wie beim Versand ins Ausland, können von der Direktion schriftliche Abweichungen von der Abgabefrist gestattet werden. Der Käufer darf nicht mehr Verpackungsmaterial abgeben und die Auktion braucht auf keinen Fall mehr Verpackungsmaterial zurücknehmen als die Anzahl der Kisten und Paletten, die aus dem auf der Rechnung angegebenen ausstehenden Kautionsbetrag hervorgeht.

9.6. Kunden sind nicht berechtigt, die GlobalGapNummer (GGN) der Erzeuger zu missbrauchen. Kunden haben die bewährten Praktiken für Rückverfolgbarkeit und Etikettierung einzuhalten.

 

10. Haftung

10.1. Die Auktion weist jede Haftung für jedweden Schaden aufgrund von oder verursacht durch Produkte oder Gegenstände von Erzeugern, Käufern oder Dritten zurück, die sich rechtmäßig oder unrechtmäßig auf den Auktionsgeländen befinden.

10.2. Der Käufer darf ohne schriftliche und vorherige Zustimmung der Auktion außerhalb der Verkaufszeiten der Auktion nicht mit gekaufter Ware, Lastkraftwagen, Personenkraftwagen, Transport- oder anderem Material, sowie Verpackungsmaterial mit einer eingetragenen Marke der Gesellschaft und/oder der Marke „BelOrta“ oder den gemeinsamen Marken des Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties „V.B.T.“ (Verband belgischer Gartenbaugenossenschaften) und des „Kistenpools V.B.T.“ oder der gemeinsamen Marke „Flandria“, und Produkten oder Verpackungsmaterial Dritter handeln oder diese auf dem Auktionsgelände oder in den Lagerhallen zurücklassen. Es ist ebenfalls verboten, Verpackungsmaterial von Dritten oder Verpackungsmaterial ohne eingetragene Marke der Gesellschaft oder die gemeinsamen Marken des Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties „V.B.T.“ (Verband belgischer Gartenbaugenossenschaften) oder die gemeinsame Marke „Flandria“ ohne vorherige und schriftliche Zustimmung der Auktion auf das Auktionsgelände oder in die Lagerhallen zu bringen oder dort zurückzulassen.

10.3. Der Mieter eines überdachten Standplatzes oder einer Lagerhalle muss seine Waren gegen Miet- oder Benutzungsgefahr des von ihm gemieteten oder benutzten Teils des Gebäudes und gegen seine Nachbarn versichern. Der Mieter erklärt außerdem, auf jeden Regress gegenüber dem Eigentümer des Gebäudes zu verzichten (BGB Art. 1721 Absatz 2.).

 

11. Privacy

11.1 Der Käufer verarbeitet personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Wenn der Käufer im Rahmen der Ausführung des Vertrags personenbezogene Daten von Arbeitnehmern, Beauftragten oder Dritten mitteilt, wacht der Käufer darüber, dass diese Daten in Übereinstimmung mit dem belgischen Gesetz vom 8. Dezember 1992 über den Schutz des Privatlebens bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten und der europäischen Verordnung 2016/679 über den Schutz natürlicher Personen im Zusammenhang mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten und über den freien Verkehr dieser Daten erhalten und übertragen wurden.

11.2 BelOrta verarbeitet personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit seiner Datenschutzerklärung und den oben angegebenen geltenden Vorschriften.

 

12. Erfüllungsort und geltendes Recht

12.1. Der Erfüllungsort des Vertrags ist der Sitz der Auktion. Der Vertrag unterliegt dem belgischen Recht.

12.2. Hiermit erklären die Vertragspartner das Haager Übereinkommen vom 15.06.1955 betreffend das auf internationale Kaufverträge über bewegliche körperliche Sachen anzuwendende Recht sowie den Vertrag vom 01.06.1964 zum einheitlichen Gesetz betreffend internationale Kaufverträge über bewegliche körperliche Sachen für nicht anwendbar.

 

13. Zuständige Gerichte

13.1. Jeder Rechtsstreit in Bezug auf den Abschluss, die Gültigkeit, die Interpretation und die Ausführung von Verträgen mit der Auktion unterliegen der ausschließlichen Befugnis der Gerichte von Antwerpen, Abteilung Mechelen. Das Ziehen von Wechseln auf den Käufer, das Akzeptieren von Schuldtiteln als Bezahlung oder die Gewährung von Zahlungsfristen kann nicht als eine Abweichung von dieser Bestimmung oder als Schuldvermischung geltend gemacht werden.

13.2. Die Auktion behält sich das Recht vor, von dieser Gerichtsstandsklausel abzusehen, ohne auf die übrigen Bedingungen zu verzichten.