Wettelijke vermeldingen

Auteursrecht en recht van de producent van een databank.

De site van BelOrta, alsook alle bestanddelen ervan, zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden om de teksten, lay-out, foto's, tekeningen, films, grafieken of andere elementen te exploiteren, verhuren, uitlenen, omroepen, kopiëren, wijzigen, adapteren, vertalen, onder welke vorm dan ook, elektronisch, mechanisch of door andere middelen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, zonder de schriftelijke toestemming van BelOrta. Hetzelfde geldt voor de opvraging van en het eventuele gebruik van gegevens uit de databank.

Merken en handelsnamen

Alle benamingen, logos en andere tekens die op deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam van BelOrta, zijn merken en/of handelsnamen die eigendom zijn van BelOrta en die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of het gebruik van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van BelOrta.

Inhoud

Veiling BelOrta besteedt de grootste zorg aan het ontwerp, de samenstelling en het onderhoud van deze site. BelOrta garandeert echter niet dat al de informatie die op de site terug te vinden is adequaat, correct, volledig en up-to-date is. BelOrta kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site, voor de informatie of voor het ontbreken ervan en voor de gevolgen van het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. BelOrta kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van andere sites waarnaar hyperlinks worden gelegd. Noch BelOrta, noch één van haar afgevaardigden of personeelsleden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit het gebruik van of de verbinding met deze site. Dit slaat op alle schade, inclusief maar niet gelimiteerd tot, directe of indirecte schade, verlies van data, verlies van inkomen of winst, schade of verlies aan eigendommen of vorderingen van derden.